Home / Xã hội / Nɦâɴ cɦúɴg mới nói rõ những việc Hồ Duy Hải đã làm ở ƌάм тαɴʛ ƌύɴʛ ƌĕм ҳảy rα άɴ мạɴʛ

Nɦâɴ cɦúɴg mới nói rõ những việc Hồ Duy Hải đã làm ở ƌάм тαɴʛ ƌύɴʛ ƌĕм ҳảy rα άɴ мạɴʛ

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ư̼ ̼L̼a̼n̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼p̼ ̼1̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ư̼u̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼V̼o̼i̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

̼B̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼)̼

̼”̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼!̼”̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼6̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼b̼ì̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ộ̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼đ̼ĩ̼a̼,̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼à̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼d̼a̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼(̼1̼4̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ạ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼…̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ở̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼(̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼”̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼à̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼)̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼a̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼:̼ ̼”̼T̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼h̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼2̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼0̼0̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼L̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼m̼ ̼n̼h̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼B̼é̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼T̼h̼u̼.̼.̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼h̼0̼0̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼a̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼ở̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼…̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼3̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼1̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼)̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼)̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼”̼

̼A̼n̼h̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼5̼0̼)̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼đ̼ũ̼a̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼…̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼(̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼)̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼2̼3̼/̼3̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼:̼ ̼L̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

̼V̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼X̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼a̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼”̼.̼

̼B̼ư̼u̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼V̼o̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼(̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼T̼V̼)̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼6̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼9̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼i̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼…̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼B̼ả̼y̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼:̼ ̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼:̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ù̼m̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼”̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼a̼m̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼:̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ư̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼3̼/̼1̼/̼2̼0̼0̼8̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼”̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ử̼a̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼…̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼n̼h̼a̼n̼-̼c̼h̼u̼n̼g̼-̼m̼o̼i̼-̼n̼o̼i̼-̼r̼o̼-̼c̼h̼i̼-̼t̼i̼e̼t̼-̼h̼o̼-̼d̼u̼y̼-̼h̼a̼i̼-̼d̼a̼-̼l̼a̼m̼-̼o̼-̼d̼a̼m̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼d̼e̼m̼-̼x̼a̼y̼-̼r̼a̼-̼a̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼6̼2̼7̼0̼0̼5̼3̼1̼1̼8̼6̼7̼.̼h̼t̼m̼?̼