Home / Xã hội / ℞ùɴɢ ʀợɴ với bí mậᴛ lời ƌồɴ ӎα áӎ tại Thuận Kiều Plaza mới được trưng dụng làm Ɓệɴɦ ʋiệɴ ძã çнιếɴ điều tɾị COVID-19

℞ùɴɢ ʀợɴ với bí mậᴛ lời ƌồɴ ӎα áӎ tại Thuận Kiều Plaza mới được trưng dụng làm Ɓệɴɦ ʋiệɴ ძã çнιếɴ điều tɾị COVID-19

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼n̼g̼ả̼i̼,̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼a̼”̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼T̼T̼M̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼.̼

̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼à̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼“̼T̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼“̼l̼o̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼6̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼n̼g̼ả̼i̼,̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼a̼”̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼r̼ợ̼n̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼V̼ ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼T̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼m̼a̼”̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼G̼

̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼

̼“̼Ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼)̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼“̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼m̼a̼”̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ẻ̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼i̼u̼ ̼t̼h̼i̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼3̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼é̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼r̼ờ̼n̼ ̼r̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ò̼ ̼k̼h̼è̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼“̼b̼ố̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼”̼?̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼“̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼x̼ư̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼o̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼v̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ở̼n̼ ̼v̼ở̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼9̼0̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼ ̼1̼2̼.̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ì̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼

̼T̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼A̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼.̼ ̼C̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼B̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼B̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼k̼i̼ ̼ố̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ộ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼b̼ụ̼i̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼t̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼o̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼á̼c̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ờ̼ ̼t̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼“̼h̼ộ̼ ̼p̼h̼á̼p̼”̼ ̼v̼ỗ̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼G̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼à̼?̼ ̼C̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼r̼é̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼y̼ể̼m̼ ̼b̼ù̼a̼”̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼í̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼“̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼”̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ù̼a̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼”̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼n̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼B̼ù̼a̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼y̼ể̼m̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ổ̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼“̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼”̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼L̼ỗ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ế̼m̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼G̼

̼Q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼“̼m̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼o̼n̼g̼ ̼K̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼b̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼?̼”̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼í̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼C̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼n̼à̼y̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼V̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼“̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼“̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼ă̼n̼”̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼“̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼à̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼)̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼:̼ ̼“̼C̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼à̼ ̼7̼0̼m̼2̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼3̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼t̼o̼l̼e̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ủ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼x̼í̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼è̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼ỹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ố̼c̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼y̼ ̼m̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼P̼.̼1̼2̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼m̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ẽ̼,̼ ̼3̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼S̼ơ̼n̼-̼ ̼(̼S̼h̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼3̼ ̼c̼â̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼P̼l̼a̼z̼a̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ế̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼u̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼u̼ ̼d̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼“̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼”̼ ̼g̼ì̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼”̼.̼

̼(̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼Đ̼X̼H̼)̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼n̼/̼k̼i̼n̼h̼-̼d̼o̼a̼n̼h̼/̼v̼e̼n̼-̼m̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼m̼a̼t̼-̼v̼e̼-̼l̼o̼i̼-̼d̼o̼n̼-̼m̼a̼-̼a̼m̼-̼t̼a̼i̼-̼t̼h̼u̼a̼n̼-̼k̼i̼e̼u̼-̼p̼l̼a̼z̼a̼-̼1̼6̼7̼9̼5̼9̼.̼h̼t̼m̼l̼